×
Home
Downloads
Contact Us
Flash News
Career
बाल विकास सहजकर्ता सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा ।

(प्रथम पटक सुचना प्रकाशित मिति : २०८० /०७ /२०, गते सोमवार   )

विज्ञापन नं. ०१ /०८०/०८१

गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका  लागी  बाल विकास सहजकर्ता, तालिम प्रशिक्षक पदको रुपमा देहायको संख्या र योग्यता भएको कर्मचारी सेवा करारमा राख्नु पर्ने भएकाले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन, मिति २०८०/०८/०४ गते  भित्र दिनको ४:०० बजेसम्म राजस्व तिरेको रसिद सहित दरखास्त दिन हुन सम्वन्धित सवैको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । तालिमको फाराम, दरखास्त दस्तुर, कार्यविवरण, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरु सहितको विस्तृत विवरण कार्यालयबाट र शिक्षालयको वेवसाइट www.pokharagpi.edu.np  बाट उपलब्ध हुनेछ ।

क्र.सं.

पद नाम

संख्या

आवेदन दस्तुर

आवश्यक न्युनतम योग्यता

बाल विकास सहजकर्ता,

तालिम प्रशिक्षक

१०००

कुनै विषयमा स्नातकोत्तर उतिर्ण भएको, बाल विकास शिक्षण, बाल विकास सहजकर्ता, मन्टेश्वरी विषयमा कम्तीमा नौ महिना (तिन+छ महिना) तालिम प्राप्त, ToT तालिम प्राप्त

२. न्युनतम योग्यता :

१.  नेपाली नागरिक ।

२.  १८ बर्ष उमेर पुरा भइ ३५ बर्ष उमेर ननाघेको (महिलाको हकमा ४० बर्ष) ,

३  नेपालमा प्रचलित कानूनद्वारा अयोग्य नभएको ।

४. दरखास्तमा संलग्न गर्नुपर्नेः उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपि, अनुभवको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम विभिन्न काउन्सिल वा परिषद् वा अन्यमा दर्ता भएको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न हुनुपर्नेछ । पेश गरिने सबै प्रतिलिपिको पछाडी उम्मेदवार स्वयंले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गर्ने ।

५.सेवा सुबिधा : शिक्षालयको नियमानुसार

६.छनौटको तरीका : लिखित तथा अन्तर्वार्ता

७. दरखास्त बुझाउने स्थान : गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय, पोखरा-२९, भण्डारढिक

८. बैंक बिवरण :     कामना सेवा विकास बैंक, लेखनाथ शाखा,

खाता न :           ०१२००३००३४८१८४०००००१ (गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय)

सम्पर्क :                ०६१-५६००९७

सम्पर्क मिति : २०८०/०८/०५,  गते मंगलवार

सदस्य सचिव 


परिक्षाको लागि पाठ्यक्रमको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला |


आवेदन फारमको लागि |

File Attachment
  • This is the document that can be downloaded.
Publish Date: 2023-11-06