×
Home
Downloads
Contact Us
Flash News
Diploma

रेफ्रीजेरेसन एण्ड एयर कन्डडसन टेन्ननसीयन

About the Course

यो पाठ्यक्रम दक्षतामा आिाररत पाठ्यक्रम (Competency-based Curriculum) हो। यस पाठ्यक्रमले प्रन्िक्षकहरूलाई सम्वन्डित पेिाको लाधि आवश्यक पनेआिारभतू ज्ञान तथा सीपहरू प्रदिान तथा प्रन्िक्षण िना र प्रन्िक्षाथीहरूलाई व्यन्क्तित एवम्औजार, उपकरण तथा सामग्रीहरूको सरुक्षालाई पवहलो प्राथधमकता ठदएर प्रयोिात्मक अभ्यास मार्ा त सीप प्राप्त िना र दक्ष हनु मािा धनदेिन प्रदान िदाछ। यस पाठ्यक्रममा आिाररत रहेर सञ्चाधलत तालीम कायाक्रमबाट उत्पाठदत जनिन्क्त सम्बन्डित पेिाको लाधि आवश्यक पनेसीपहरूमा दक्षता हाधसल िरेर अथवा आर्ूसँि भएका परम्पराित सीप र ज्ञानलाई समेत नवीनत्तम प्रववधि अनसुार सिुार िरी बजार साडदधभाक सक्षम पेिाकमीको रुपमा स्वरोजिार हनु अथवा सम्बन्डित उद्योि व्यवसायमा रोजिारी प्राप्त िना समथा हनुेछन


 Syllabus