×
Home
Downloads
Contact Us
Flash News
NoticeDetails
परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको बारेको सूचना

परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको बारेको सूचना ।

(मिती : २०७८/०६/१३)

गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागी तपशिल बमोजिमको पदहरुको सेवा करार पदपुर्तीका लागी मिती २०७८/०६/०५ गतेका दिन प्रकाशित सुचनाका आधारमा प्राप्त स्विकृत दरखास्त भएका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक लिखित परिक्षा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड–२०७७ पालना गर्ने गराउने गरी देहाय बमोजिमको मिती, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने गरी परिक्षा केन्द्र कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सवैलाइ जानकारी गराइन्छ । 

गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय

2021-09-30